โปรแกรม ดอยปุย-ดอยสุเทพ-ไนท์ซาฟารี(รวมน้ำมัน )

 

เที่ยวดอยปุยหมู่บ้านม้งและพระตำหนักภูพิงค์-ดอยสุเทพ-ไนท์ซาฟารีและพิชสวนโลก

ราคา 2,500 บาท

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริการ